Generalforsamling

Generalforsamling


Ekstraordinær + Årets generalforsamling afholdes onsdag den  21-3 19:30


Agenda:Ekstraordinær generalforsamling   21-3 19:30


Dirigent: Erling Laursen

Referent: Brian Schmidt


1 .Formulering af ny paragraf til vedtægterne.


a. Det er bestyrelsens opfattelse, at ”den nye lomme” uden ændringer i vedtægterne vil kunne optages i foreningen. Selv om kommunen er i stand til at ”lovgive hen over”, mener vi dog, det er relevant at tilføje en paragraf, således den betaling for gadelys (som vi i øvrigt arbejder på at fjerne), ikke automatisk kommer til at gælde foreningen i almindelighed, så vi også skal til at betale gadelys for resten af gadelamperne.


Det kan godt være, vi i længden bliver tvunget, men det skal ikke ske frivilligt.


2. Optagelse af den nye lomme i foreningen.


a.Da generalforsamlingen sidste år besluttede, at bestyrelsen skulle arbejde for en optagelse i foreningen, og samtlige daværende beboere i lommen skrev under på, de ønskede optagelse, burde dette være proforma – men vi har over for kommunen brug for, at kunne dokumentere et endeligt ja fra foreningen.


3.Vedtagelse af stemmeret på generalforsamlingen


a.Iht. vores vedtægter kan man ikke stemme på generalforsamlingen, hvis man er i restance til foreningen. Bestyrelsen foreslår, at vi denne ene gang gør en undtagelse med beboere i ”den nye lomme”, da de af tidsmæssige årsager ikke har kunnet betale.Generalforsamling   21-3 19:45Dagsorden samt  regnskab for 2017 samt budget for 2018 i henhold til vedtægterne.


Dagsorden:


1.Valg af dirigent


2.Valg af referent

a.Bestyrelsen foreslår Brian


3.Bestyrelsens beretning om det forløbne år


4.Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen


5.Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

Hvis bestyrelsen modtager forslag inden 14. marts, bliver disse vist her


6.Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

a.Bestyrelsen foreslår uændret til trods for, vi har en del penge. Vi har sparet temmelig meget i år på vedligeholdelse pga. regn (usædvanligt), og vi mangler endnu at få repareret revner i veje. Desuden foreslår vi en brush-up af miljøstationerne (sidst gjorde vi det på arbejdsdagen, men ikke alle blev nået 2 gange med maling)


7.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

a.På valg er Erling Laursen, Michael Hoegh, Brian Schmidt og Morten Sall Jensen (på en tidligere generalforsamling udvidede vi bestyrelsen til 6 mand – derfor så mange). Morten stiller ikke op igen. I princippet kan vi godt køre videre med 5 mand som tidligere, men bestyrelsen opfordrer specielt ”den nye lomme” på Goldbækparken til evt.at finde en repræsentant, som vil være med.


8.Valg af revisor samt suppleanter

a.Bestyrelsen foreslår Bitten


9.Eventuelt

a.Herunder forslag til bydelspuljen, hvis nogen har gode ideer iht. Kommunens almindelige formål med denne.


Eventuell eventulle forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2018.

Forslag sendes til mail@grundejerforeningengoldbaek.dk


Vedhæftet : Regnskab og budget.


Med venlig hilsen

BestyrelsenHER KOMMER REGNSKAB OG BUDGET